Grupa Interwencji Psychologicznej i Szkoleń ARCAN /przed styczniem 2003 roku - Firma Szkoleniowa ARCAN/ funkcjonuje na rynku od 1995 roku.
Jej podstawowy obszar działania to szeroko rozumiana interwencja psychologiczna, polityka socjalna i pomoc społeczna. Pierwszą naszą troską jest zapewnienie wysokiej merytorycznej jakości proponowanych Klientom usług zarówno z zakresu pomocy psychologicznej - interwencji kryzysowej jak i działań szkoleniowych.

Grupę ARCAN tworzą i współpracują z nią osoby łączące duże doświadczenie zawodowe i wiedzę z biegłością w zakresie nowoczesnych technologii szkoleniowych. Legitymują się też międzynarodowymi doświadczeniami trenerskimi oraz poważnymi uznawanymi w świecie certyfikatami.

Klientami Grupy ARCAN były dotychczas - między innymi - instytucje pomocy społecznej /ośrodki, domy pomocy, ośrodki szkoleniowe, ośrodki interwencji kryzysowej, powiatowe centra pomocy rodzinie/, organizacje pozarządowe, sądy, Ministerstwo Obrony Narodowej, Ministerstwo Sprawiedliwości, Komenda Główna Policji, Państwowa Straż Pożarna, służby państwowe, firmy biznesowe.

Prowadzimy szkolenia w takich obszarach, jak:

 • psychologiczne przygotowanie do pracy w warunkach silnego stresu,
 • psychologiczne umiejętności przydatne w pracy socjalnej,
 • radzenie sobie w kontakcie z trudnymi, agresywnymi klientami,
 • zarządzanie instytucjami pomocowymi wg wiodących aktualnie kierunków,
 • umiejętność zarządzania własnym czasem,
 • projekty socjalne jako narzędzie pracy z klientami ośrodków,
 • konstruowanie strategii rozwiązywania problemów społecznych,
 • praca z różnymi typami klientów /ofiary przemocy domowej, seksualnej, uzależnieni i ich rodziny, bezrobotni, rodziny zastępcze i adopcyjne, chorzy psychicznie, osoby w podeszłym wieku, samotne matki itp./
 • interwencja kryzysowa - podstawy profesjonalnej praktyki, praca z osobami zagrożonymi samobójstwem, osobami przeżywającymi utratę i żałobę, ofiarami wypadków i katastrof itp.
 • zagadnienia prawne w pomocy społecznej,
 • radzenie sobie z syndromem wypalenia zawodowego,
 • własny rozwój zawodowy i osobisty,
 • sposoby pokonywania stresu,
 • komunikacja: efektywne formy porozumiewania się, negocjacje, rozwiązywanie konfliktów
 • asertywność w pracy zawodowej,
 • praca zespołowa w pracy socjalnej,
 • kierowanie procesem zmiany w instytucji,

Oferowane przez nas szkolenia konstruujemy w oparciu o indywidualne oczekiwania naszych Klientów, także po przeprowadzeniu procesu rozpoznania i analizy potrzeb szkoleniowych firm. Szkolenia przygotowane w systemie in company /dla pracowników jednej lub kilku współpracujących instytucji/ realizujemy w miejscu wskazanym przez Klienta.