Tematy szkoleń

Interwencja kryzysowa

"Okolice"

Możliwe są modyfikacje programów szkoleniowych dostosowujące je do indywidualnych potrzeb i oczekiwań naszych Klientów.

Warsztaty szkoleniowe przeznaczone są dla

  • pracowników socjalnych, psychologów, socjologów, pedagogów, lekarzy, pielęgniarek itp. zatrudnionych w instytucjach pomocy społecznej, służby zdrowia, sądownictwie, oświacie oraz dla członków komisji rozwiązywania problemów alkoholowych,
  • pracowników służb, których funkcjonowanie wymaga sprawnego działania w warunkach silnego stresu (np. wojsko, policja, straż pożarna, straż miejska, pracownicy ochrony itp.),
  • pracowników firm, w których istnieje znacznie wyższe prawdopodobieństwo zaistnienia zdarzeń zagrażających zdrowiu i życiu (napady, porwania) i powodujących długotrwałe destrukcyjne skutki psychiczne (np. banki, stacje benzynowe, urzędy pocztowe itp.).

Uczestnicy otrzymują materiały szkoleniowe oraz zaświadczenie o podniesieniu kwalifikacji.

Szkolenia przygotowane dla grupy pracowników jednej lub kilku współpracujących organizacji lub instytucji przeprowadzane są w miejscu wskazanym przez zamawiających szkolenie. Zajęcia odbywają się w grupie 15 - 25 osobowej, prowadzone są przy użyciu nowoczesnych, aktywizujących metod edukacyjnych /m. in. ćwiczenia praktyczne, demonstracje/.

Szkolenia są realizowane w kilku wariantach:

  • w formie jednorazowych 20 - 40 godzinnych warsztatów poświęconych jednemu tematowi,
  • krótkich cyklów szkoleniowych /3 - 4 spotkania warsztatowe po 20 - 40 godzin. Obejmują one podstawowe tematy stanowiące rodzaj bazowego instrumentarium interwencyjnokryzysowego np. Interwencja Kryzysowa - Podstawy Profesjonalnej Praktyki, Praca z Osobami Zagrożonymi Samobójstwem, Przemoc Domowa/,
  • około dwuletni cykl warsztatów /ok. 9 spotkań 40 godzinnych/ o charakterze studium obejmującego całość podstawowej problematyki interwencji kryzysowej.

Dla instytucji szkolących u nas swoich pracowników udzielamy również pomocy w zakresie:

  • konsultowania projektów organizacji struktur interwencyjnych,
  • doradztwa indywidualnego i grupowego dotyczącego praktyki interwencyjnej.