Dodatkowe szkolenia

Grupa Interwencji Psychologicznej i Szkoleń ARCAN zaprasza na trzy rozszerzające moduły Studium Interwencji Kryzysowej.  Oprócz osób biorących udział w aktualnej edycji Studium zaproszenie jest skierowane do absolwentów Intensywnego Kursu Interwencji Kryzysowej lat poprzednich

Terminy spotkań drugiego etapu Studium:

1.
Interwencja kryzysowa w problematyce relacji przemocowych
2.
Interwencyjno terapeutyczne zastosowania Modelu BASICPh
3. 
Wypalenie zawodowe - jak chronić siebie w pomaganiu osobom w kryzysie
 
Etap drugi Studium - tematyka:
1. Interwencja kryzysowa w problematyce relacji przemocowych
Specyfika doświadczenia kryzysu psychologicznego w sytuacji przemocy, natura i geneza typów przemocy, psychologia osób doznających przemocy, mechanizmy podtrzymujące  przemoc, sposoby rozpoznawania różnych rodzajów przemocy, proces wiktymizacji w kryzysie długotrwałego doświadczania przemocy, określanie poziomu bezpieczeństwa vs zagrożenia z uwzględnieniem typu sprawcy, procedury interwencyjno kryzysowe adekwatne do sytuacji wywołujących kryzys przemocy, działania interwencyjne użyteczne w pomaganiu ofiarom przemocy, praca w oparciu o identyfikację i wykorzystanie zasobów indywidualnych i grupowych (Perspektywa Silnych Stron), Niebieska Karta w systemie pomagania osobom doświadczającym przemocy - korzyści i zagrożenia w procesie wychodzenie z kryzysu, unikanie jatrogenii w pomaganiu

2. Interwencyjno terapeutyczne zastosowania Modelu BASICPh
Odniesienia modelu BASICPh do podejść psychologicznych, rezyliencja – naturalny powrót do równowagi, czynniki sprzyjające resiliencji, BASICPh jako narzędzie pomagania w interwencji kryzysowej i psychoterapii,  zastosowanie modelu w interwencji kryzysowej, psycholingwistyka BASICPh, rozpoznanie - poziomy interpretacji 6-PSM, Przewodnik Metod - metody interwencyjno terapeutyczne adekwatne do poszczególnych kategorii modelu BASICPh.

3. Wypalenie zawodowe - jak chronić siebie w pomaganiu osobom w kryzysie.
I. Psychologia wypalenia zwodowego: natura i dynamika stresu w interwencji kryzysowej, podstawowe koncepcje kryzysu wypalenia zawodowego, podejścia do prewencji i interwencji w problemie wypalenia, metody zapobiegania wypaleniu zawodowemu, "terapia" wypalenia
II. Trening antywypaleniowy: osobowość a stres i wypalenie zawodowe – rozpoznawanie własnej podatności, schematy myślenia o sobie sprzyjające wypaleniu, indywidualne mechanizmy i sposoby radzenia sobie w sytuacjach znacznych obciążeń, czynniki odporności i sposoby kontroli stresu, priorytety a efektywność działania w pomaganiu, warunki osiągania satysfakcji w pracy.

Treści programu zostały zaakceptowane przez Sekcję Interwencji Kryzysowej Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.
Absolwenci studium otrzymują certyfikat zawierający szczegółowe informacje o treściach szkolenia i ilości godzin.

ProwadzenieMirosław Madejski, Wojciech Szlagura

Cena za uczestnictwo:

Etap drugi - ....... zł (udział w zajęciach + materiały edukacyjne). Cena ze zniżką dla studentów - ........ zł)

Kurs odbywa się w - ośrodku Dwór Jur-Gast  w Wiśle - zajęcia oraz zakwaterowanie z pełnym wyżywieniem. Koszt zakwaterowania i wyżywienia za jedną sesję - ok. ....... zł - płatny w częściach, za każdą sesję - w recepcji Dwór Jur-Gast).

Ważne - uczestnicy Studium akceptują warunek pobytu (noclegu i wyżywienia) w Dworze Jur - Gast w Wiśle. Kalkulacja kosztu uczestnictwa została sporządzona przy warunku skorzystania z noclegu i wyżywienia w miejscu, w którym odbywają się zajęcia.

Istnieje możliwość zapłaty za uczestnictwo studium w ratach - przed każdą sesją po ...... zł (studenci po ....... zł).

W przypadkach losowych po pisemnej (e-mail) rezygnacji z uczestnictwa (po wniesieniu całości opłaty) zwracamy opłatę pomniejszoną o wysokość zadatku.

Zgłoszenia uczestnictwa - do ............. r. przez e-mail,  lub telefon 606 319 203. Wymgana jest wpłata zadatku w wysokości ...... zł (studenci ....... zł) bezpośrednio po uzyskaniu potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia.

(Z uwagi na ograniczoną liczbę uczestników szkolenia - o zakwalifikowaniu decydować będzie kolejność zgłoszeń. Późniejsze zgłoszenia będą honorowane w przypadku wolnych miejsc)

Wpłaty na konto:

MultiBank 41 114020170000410202788420

Kontakt:e-mail – gipis@interwencjakryzysowa.pl, tel. 606 319 203 (preferowany), tel. 33 816 65 73

Szkolenie odbędzie się w Wiśle - Dwór Jur-Gast, 43-460 Wisła, ul. Stalmacha 1,  tel.: 33 855 27 62, fax: 33 486 71 02, kom: +48 694 133 067,  www.dworjurgast.pl

Dwór Jur-Gast mieści się w centrum Wisły, naprzeciwko dworca PKP i PKS.