Są wolne miejsca - 18.10.2018 zaczynamy Studium Interwencji Kryzysowej (poszerzona 19 edycja Kursu Interwencji)

W październiku 2018 roku rozpoczynamy kolejną, dziewiętnastą, edycję kursu w zakresie interwencji kryzysowej. W reakcji na oczekiwania i potrzeby uczestników dotychczasowych edycji i nasze doświadczenia (interwencyjne i szkoleniowe) dokonujemy zmiany poszerzającej zawartość teoretyczną i praktyczną kursu. Studium składa się z dwu etapów - pierwszy obejmuje  cztery trzydniowe sesje o takiej samej jak w Intensywnym Kursie Interwencji Kryzysowej zawartości. Etap drugi - poszerzający - składa się z trzech modułów: interwencja kryzysowa w problemie przemocy domowej, interwencyjno terapeutyczne zastosowania Modelu BASICPh oraz ochrona interwenta przed syndromem wypalenia zawodowego.
 
Podstawowym celem naszego Studium jest nauczenie uczestników myślenia i działania w paradygmacie profesjonalnej interwencji kryzysowej czyli adekwatnego rozumienia stanu osoby w kryzysie - jej myślenia, odczuwania i zachowań. Oznacza to również umiejętność doboru narzędzi oceny jej stanu i sposobów pracy nad wyjściem z kryzysu.
 
Program Studium otrzymał formalną akceptację Zarządu Sekcji Interwencji Kryzysowej Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.
 
(zniżka dla studentów obowiązuje nadal)
 
Szkolenie adresowane jest do osób pracujących z ludźmi w kryzysie lub zainteresowanych tą formą pomagania (pracownicy instytucji pomocy społecznej, służby zdrowia, oświaty, służb emergencyjnych, sądownictwa, pozarządowych organizacji pomocowych, charytatywnych, studentów ostatnich lat kierunków związanych z pomaganiem itp.).
 
Etap pierwszy - bazowy - Studium składa się z:
 • czterech  30 godzinnych spotkań,
 • realizowanych w zamkniętej grupie.

Terminy spotkań pierwszego etapu Studium:

 1. 18 - 20 października 2018
  Podstawy psychologii kryzysu i interwencji kryzysowej
 2. 15 - 17 listopada 2018
  Interwencja wobec osób zagrożonych samobójstwem
 3. 13 - 15 grudnia 2018
  Interwencja w sytuacjach kataklizmów i katastrof
 4. 17 - 19 stycznia 2019
  Pomaganie osobom przeżywającym kryzys utraty i żałoby
Etap pierwszy Studium - tematyka:
 1. Podstawy psychologii kryzysu i interwencji kryzysowej
  Kontakt ze sobą - wgląd we własne procesy psychiczne, komunikowanie się w pomaganiu, podstawowe zmienne relacyjne w procesie pomagania, kryzys - definicja i dynamika, "wewnętrzna mapa" interwenta a efektywność pomagania, analiza własnych zasobów i deficytów w kontekście interwencji kryzysowej, główne teorie kryzysu, ocena stanu klienta kryzysowego, problematyka kryzysu chronicznego, modele interwencji kryzysowej, budowanie kontaktu z klientem w kryzysie, style działania w interwencji kryzysowej, sześcioetapowy model interwencji kryzysowej.
 2. Interwencja wobec osób zagrożonych samobójstwem
  Specyfika podatności na zagrożenie samobójcze w różnych okresach rozwojowych, teorie zachowań suicydalnych, osoba zagrożona samobójstwem - portret psychologiczny, syndrom presuicydalny, sposoby oceny zagrożeń samobójczych, czynniki podwyższonego ryzyka u młodzieży i osób dorosłych, problemy relacyjne w pracy z osobami zagrożonymi samobójstwem, najczęstsze błędy w pracy z zagrożeniami samobójczymi, zasady i procedury efektywnej interwencji działania postwencyjne - planowanie i pomoc w rodzinie i w szkole.
 3. Interwencja w sytuacjach kataklizmów i katastrof
  Istota doświadczenia traumatycznego, psychologia ofiar wydarzeń losowych, metody szybkiej diagnozy głębokości uszkodzenia przez uraz (koncepcja Ryzyko - Zagrożenie), Zespół Stresu Pourazowego, sposoby identyfikacji zasobów radzenia sobie osób dotkniętych katastrofą, integralny model radzenia sobie BASIC Ph (wg M. Lahada) indywidualna i grupowa interwencja kryzysowa wobec ofiar kataklizmów i katastrof, zasady pomagania grupom i społecznościom, warunki efektywnego wykorzystania techniki grupowego odreagowania, proces debriefingu (CIPR a CISD).
 4. Pomaganie osobom przeżywającym kryzys utraty i żałoby
  Swoistość kryzysu utraty, dynamika doświadczania żałoby, fazowe ujęcia procesu żalu i żałoby po stracie, dziecko w żałobie, rodzaje utrat - różnicowanie przeżywania wg typów relacji, patologizacja procesu żałoby - czynniki i rozpoznawanie, interwencja kryzysowa w żałobie - cele, procedury, pomoc dziecku w przeżywaniu utraty, współpraca z otoczeniem społecznym osoby w żałobie, dyrektywy dla terapii klientów w patologicznym procesie żałoby, problematyka relacji w pomaganiu osobom przeżywającym kryzys utraty, ochrona interwenta przed doświadczaniem "wtórnej traumy".

Etap drugi - poszerzający - Studium to:

 • trzy 30-to godzinne spotkania

Terminy spotkań drugiego etapu Studium:

5. 7 - 9 marca 2019
Interwencja kryzysowa w problematyce relacji przemocowych
6. 11 - 13 kwietnia 2019
Interwencyjno terapeutyczne zastosowania Modelu BASICPh
7. 16 - 18 maja 2019
Wypalenie zawodowe - jak chronić siebie w pomaganiu osobom w kryzysie
 
Etap drugi Studium - tematyka:
5. Interwencja kryzysowa w problematyce relacji przemocowych
Specyfika doświadczenia kryzysu psychologicznego w sytuacji przemocy, natura i geneza typów przemocy, psychologia osób doznających przemocy, mechanizmy podtrzymujące  przemoc, sposoby rozpoznawania różnych rodzajów przemocy, proces wiktymizacji w kryzysie długotrwałego doświadczania przemocy, określanie poziomu bezpieczeństwa vs zagrożenia z uwzględnieniem typu sprawcy, procedury interwencyjno kryzysowe adekwatne do sytuacji wywołujących kryzys przemocy, działania interwencyjne użyteczne w pomaganiu ofiarom przemocy, praca w oparciu o identyfikację i wykorzystanie zasobów indywidualnych i grupowych (Perspektywa Silnych Stron), Niebieska Karta w systemie pomagania osobom doświadczającym przemocy - korzyści i zagrożenia w procesie wychodzenie z kryzysu, unikanie jatrogenii w pomaganiu

6. Interwencyjno terapeutyczne zastosowania Modelu BASICPh
Odniesienia modelu BASICPh do podejść psychologicznych, rezyliencja – naturalny powrót do równowagi, czynniki sprzyjające resiliencji, BASICPh jako narzędzie pomagania w interwencji kryzysowej i psychoterapii,  zastosowanie modelu w interwencji kryzysowej, psycholingwistyka BASICPh, rozpoznanie - poziomy interpretacji 6-PSM, Przewodnik Metod - metody interwencyjno terapeutyczne adekwatne do poszczególnych kategorii modelu BASICPh.

7. Wypalenie zawodowe - jak chronić siebie w pomaganiu osobom w kryzysie.
I. Psychologia wypalenia zwodowego: natura i dynamika stresu w interwencji kryzysowej, podstawowe koncepcje kryzysu wypalenia zawodowego, podejścia do prewencji i interwencji w problemie wypalenia, metody zapobiegania wypaleniu zawodowemu, "terapia" wypalenia
II. Trening antywypaleniowy: osobowość a stres i wypalenie zawodowe – rozpoznawanie własnej podatności, schematy myślenia o sobie sprzyjające wypaleniu, indywidualne mechanizmy i sposoby radzenia sobie w sytuacjach znacznych obciążeń, czynniki odporności i sposoby kontroli stresu, priorytety a efektywność działania w pomaganiu, warunki osiągania satysfakcji w pracy.

Treści programu zostały zaakceptowane przez Sekcję Interwencji Kryzysowej Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.
Absolwenci studium otrzymują certyfikat zawierający szczegółowe informacje o treściach szkolenia i ilości godzin.

Istnieje też możliwość uczestnictwa jedynie w pierwszej części Studium Interwencji Kryzysowej.

Część druga Studium adresowana jest do osób, które ukończyły pierwszą część Studium oraz do absolwentów poprzednich edycji Intensywnego Kursu Interwencji Kryzysowej.

ProwadzenieMirosław Madejski, Wojciech Szlagura

Cena za uczestnictwo w studium:

Etap pierwszy - 2600 zł (udział w zajęciach + materiały edukacyjne). Cena ze zniżką dla studentów - 2000 zł) - dotyczy studentów ostatnich lat kierunków pomocowych (np. psychologia, praca socjalna, pedagogika, medycyna, ratownictwo medyczne, pielęgniarstwo, nauki o rodzinie itp.). Wymagane zaświadczenie lub dokument potwierdzający status studenta.

Etap drugi - 1800 zł (udział w zajęciach + materiały edukacyjne). Cena ze zniżką dla studentów - 1500 zł)

Kurs odbywa się w - ośrodku Dwór Jur-Gast  w Wiśle - zajęcia oraz zakwaterowanie z pełnym wyżywieniem. Koszt zakwaterowania i wyżywienia za jedną sesję - ok. 250 zł - płatny w częściach, za każdą sesję - w recepcji Dwór Jur-Gast).

Ważne - uczestnicy Studium akceptują warunek pobytu (noclegu i wyżywienia) w Dworze Jur - Gast w Wiśle. Kalkulacja kosztu uczestnictwa została sporządzona przy warunku skorzystania z noclegu i wyżywienia w miejscu, w którym odbywają się zajęcia.

Istnieje możliwość zapłaty za uczestnictwo studium w ratach - przed każdą sesją pierwszego etapu po 650 zł (studenci po 500 zł), drugiego etapu po 600 zł (studenci 500 zł.)

W przypadkach losowych po pisemnej (e-mail) rezygnacji z uczestnictwa (po wniesieniu całości opłaty) zwracamy opłatę pomniejszoną o wysokość zadatku.

Zgłoszenia uczestnictwa - do 29 września 2018 r. na formularzu zgłoszeniowym lub e-mail, telefon - formularz zgłoszenia - oraz wpłata zadatku w wysokości 260 zł (studenci 200 zł) bezpośrednio po uzyskaniu potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia.

(Z uwagi na ograniczoną liczbę uczestników szkolenia - o zakwalifikowaniu decydować będzie kolejność zgłoszeń. Późniejsze zgłoszenia będą honorowane w przypadku wolnych miejsc)

Wpłaty na konto:

MultiBank 41 114020170000410202788420

Kontakt:e-mail – gipis@interwencjakryzysowa.pl, tel. 606 319 203 (preferowany), tel. 33 816 65 73

Szkolenie odbędzie się w Wiśle - Dwór Jur-Gast, 43-460 Wisła, ul. Stalmacha 1,  tel.: 33 855 27 62, fax: 33 486 71 02, kom: +48 694 133 067,  www.dworjurgast.pl

Dwór Jur-Gast mieści się w centrum Wisły, naprzeciwko dworca PKP i PKS.

UWAGA!

Istnieje też możliwość realizacji szkoleń - całego kursu lub wybranych tematów - dla zorganizowanych grup (do 25 osób) w miejscu wskazanym przez zamawiających. Terminy ustalamy z zamawiającym.